Normele de protecție a muncii

norme de protectia muncii

Stimate Angajator !

Dacă vă întrebați, cum ați putea implementa activitățile de protecție a muncii în cadrul întreprinderii DVS, vă recomandăm să puneți în aplicare Normele Nr.40 din 16.08.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale

De aceste norme se pot conduce mai cu seamă întreprinderile de producere, construcții, transport și alte întreprinderi care au un gen de activitate cu pericole pentru angajați.

De aceste norme puteți să vă conduceți pentru a distribui angajaților echipament de protecție.

Mai jos vedeți exigențele Normelor de protecție a muncii.

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

NORME Nr. 40

din 16-08-2001

pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii

Publicat : 07-03-2002 în Monitorul Oficial Nr. 33-35 art. 70

 1. Prezentele Norme sînt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimale obligatorii pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii.
 2. Prin măsuri de protecţie a muncii se înţelege ansamblul lucrărilor şi acţiunilor tehnice şi organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
 3. Fiecare angajator, în baza evaluării factorilor de risc la locurile de muncă, va elabora Planul de măsuri de protecţie a muncii (anexa nr.1), în conformitate cu Lista-cadru privind măsurile de protecţie a muncii (anexa nr.2) , Criteriile de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru (anexa nr.3) şi Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase (anexa nr.4).
 4. Planul de măsuri de protecţie a muncii se elaborează anual cu consultarea sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. în cazul încheierii contractului colectiv de muncă, Planul de măsuri de protecţie a muncii va constitui parte integrantă a acestui contract.
 5. La întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu locuri de muncă în condiţii de murdărire excesivă a pielii, fiecărui salariat la aceste locuri de muncă i se va distribui lunar cîte 400 g săpun, iar la locurile de muncă unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor se vor distribui suplimentar unguente de protecţie, conform normelor specificate în instrucţiunile de utilizare a acestora.
 6. Echipamentul individual de protecţie şi de lucru acordat unui salariat trebuie să asigure protecţia acestuia împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează cumulativ asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.
 7. Angajatorii, prin servicii specializate sau apelînd la serviciile altor întreprinderi, vor asigura:
  1. verificarea periodică a calităţilor de protecţie ale mijloacelor individuale de protecţie;
  2. condiţii pentru curăţarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protecţie;
  3. condiţii pentru depozitarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie, astfel încît să fie asigurată conservarea calităţilor de protecţie ale acestora. Angajanţii vor înlocui mijloacele individuale de protecţie în cazul în care acestea nu mai posedă calităţile de protecţie specifice condiţiilor pentru care au fost acordate, indiferent de motiv.
 8. Alimentaţia de protecţie şi preparatele vitaminoase se distribuie pentru fiecare schimb, indiferent de durata lui, în zilele efectiv lucrate de salariat în condiţii nocive. Se interzice înlocuirea alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase prin plata în bani sau în mărfuri.
 9. Cheltuielile ce ţin de realizarea măsurilor de protecţie a muncii sînt finanţate integral din resursele proprii ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei.

Anexa nr.1
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii

Aprobat
prin Ordinul nr. ___
din ____________

PLANUL
de măsuri de protecţie a muncii
_____________________________________________
(denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei)
pe anul _____

Măsuri tehnice şi organizatorice

Nr. d/o Tema lucrărilor, mijloacelor, acţiunilor Unitatea de măsură Volumul Valoarea lucrărilor, mijloacelor, acţiunilor, (mii lei) Termenul de realizare Responsabili de realizare Notă


Anexa nr.1
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______

Lista profesiunilor şi a funcţiunilor, exercitarea cărora
impune acordarea gratuită a materialelor igienico-sanitare

Nr.d/o Profesiuni, funcţii Materiale igienico-sanitare

Anexa nr.2
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______

Normativul de acordare gratuită a echipamentului
individual de protecţie şi de lucru

Nr.d/o Profesiuni, funcţii Sortimentul mijloacelor individule de protecţie şi de lucru Durata utilizării

Anexa nr.3
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______

Normativul de acordare gratuită a alimentaţiei de
protecţie şi a preparatelor vitaminoase

Nr.d/o Profesiuni, funcţii Numărul raţiei


Anexa nr.2
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii

Lista- cadru privind măsurile de protecţie a muncii

I. Măsuri tehnice:
procurarea, confecţionarea, construirea,
reconstruirea, modernizarea, perfecţionarea, montarea,
amenajarea, reglarea şi repararea

 1. Aparate şi dispozitive pentru combaterea electricităţii statice.
 2. Aparate şi dispozitive pentru prevenirea exploziilor, incendiilor şi autoaprinderilor.
 3. Aparate şi spaţii pentru reanimare, în sectoarele unde există factori de risc, care pot genera explozii, incendii, surpări, prăbuşiri, scufundări, scurgeri, deversări, erupţii etc.
 4. Aparatură de semnalizare şi control pentru noxe.
 5. Aparatură şi substanţe pentru dezinsecţie şi deratizare.
 6. Aparatură şi mobilier pentru punctele şi dispensarele medicale ale întreprinderii.
 7. Duşuri şi vestiare pentru îmbrăcămintea proprie a salariaţilor, precum şi pentru echipamentul individual de protecţie şi de lucru.
 8. Podiul din lemn în încăperile de lucru în care pardoselile se umezesc în permanenţă sau sînt executate din materiale cu inerţie termică.
 9. Hidranţi şi rezervoare cu soluţii neutralizante pentru spălare, în locurile de muncă unde există pericol de arsuri cu substanţe chimice.
 10. Instalaţii de aerosoli şi ultraviolete.
 11. Instalaţii de apă carbogazoasă pentru secţiile cu microclimat cald.
 12. Instalaţii de pulverizare a apei pe suprafaţa radiantă.
 13. Materiale şi sisteme de semnalizare, avertizare.
 14. Posturi medicale de prim ajutor la locurile de muncă care prezintă pericole pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale.
 15. Sisteme, aparate şi dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice, chimice, termice, biologice etc.
 16. Sisteme, aparate şi dispozitive pentru îmbunătăţirea microclimatului.
 17. Sisteme de izolare a spaţiului de lucru pentru menţinerea microclimatului în limita valorilor admisibile.
 18. Sisteme de protecţie în subteran.
 19. Sisteme pentru îmbunătăţirea iluminatului.
 20. Sisteme şi dispozitive pentru combaterea radiaţiilor ionizante şi electromagnetice.
 21. Sisteme şi dispozitive pentru combaterea zgomotului şi vibraţiilor.
 22. Sisteme şi instalaţii de ventilaţie industrială.
 23. Spaţii fixe sau mobile pentru protejarea salariaţilor împotriva condiţiilor meteorologice necorespunzătoare.
 24. Spaţii pentru depozitarea provizorie a reziduurilor industriale nocive care pot infecta aerul, apa sau solul.
 25. Spaţii speciale pentru păstrarea surselor de radiaţii ionizante în vederea prevenirii iradierii şi contaminării radioactive.
 26. Staţii de salvare mobile.
 27. Trotuare, treceri, tuneluri, galerii pe teritoriul întreprinderii, organizaţiei, instituţiei.

II. Măsuri organizatorice

 1. Proiectarea ergonomică sau sub aspectul protecţiei muncii a locurilor de muncă şi a proceselor tehnologice.
 2. Optimizarea procedurilor şi metodelor de lucru.
 3. Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă.
 4. Examene medicale.
 5. Pregătirea personalului în materie protecţie a muncii.
 6. Organizarea şi amenajarea cabinetelor staţionare şi mobile de protecţie a muncii.
 7. Elaborarea de instrucţiuni privind protecţia muncii.
 8. Publicaţii, materiale de pregătire, propagare şi informare în domeniul protecţiei muncii.
 9. Organizarea de conferinţe, consfătuiri, seminare în domeniul protecţiei muncii.
 10. Materiale igienico-sanitare.
 11. Echipament individual de protecţie şi de lucru.
 12. Alimentaţie de protecţie.

Anexa nr.3
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii

Criterii de acordare gratuită
a echipamentului individual de protecţie şi de lucru

Nr. d/o Factori periculoşi ce apar la îndeplinirea sarcinii de muncă Pericol de accidentare în muncă sau îmbolnăvire profesională Sortimentul de mijloace individuale de protecţie şi de lucru care se acordă Tipul de mijloace individuale de protecţie şi de lucru definit prin calitatea de protecţie Durata utilizării, luni
1 2 3 4 5 6
1 Organe de maşini în mişcare Lovire la cap Cască Rezistentă la şoc şi penetraţie 24
Tragerea părului sau a îmbrăcămintei personale Bonetă sau basma, şapcă   12
Combinezon sau costum Ajustat pe corp, cu elastic la mîneci şi talie 12
2 Cădere de obiecte de la înălţime Lovire la cap Cască Rezistentă la şoc şi penetraţie 24
Lezarea labei piciorului Încălţăminte Cu bombeu metalic rezistent la şoc 12
3 Curent electric:- atingere directă- atingere indirectă- tensiune de pas Electrocutare:- tensiune între 24-380 V Mănuşi
Încălţăminte
Electroizolante, pentru tensiune joasă De serviciu
Electroizolante, pentru tensiune joasă 12
-tensiuni mai mari de 380 V Mănuşi
Încălţăminte
Electroizolante, pentru tensiune înaltă De serviciu
Electroizolante, pentru tensiune înaltă 12
         
- arc electric Arsuri şi orbire Cască Rigiditate dielectrică mare 24
Ochelari Lentile cu absorbţie în ultraviolet Pînă la uzare
4 Lucru la înălţime Cădere de la înălţime Cască

Rezistentă la şoc şi penetraţie

12
Centură de siguranţă (specifică sarcinii de muncă) Rezistentă la tracţiune şi şoc De serviciu
Încălţăminte Cu talpă antiderapantă
24
Colţari (lucru pe stîlp) Din metal De serviciu
5 Lucru pe căi de circulaţie rutieră, feroviară, teren accidentat Lovire, coliziune cu mijloace de transport Cască
Rezistentă la şoc 24
Vestă de avertizare sau înlocuitori Reflectorizante 12
Bocanci Rezistenţi la uzură 12
Arsuri de la asfaltări de drumuri Mănuşi
Termoizolante


1


palmare Termoizolante 12
Genunchiere Termoizolante 12
Jambiere Talpă termoizolantă 12
Lezarea gleznelor Bocanci Rezistenţi la uzură şi impact 12
6 Proiectare de corpuri sau particule Lovire la cap Cască Rezistentă la şoc şo penetraţie 24
    Lovire la ochi Ochelari Cu lentile transparente şi rezistente la şoc Pînă la uzare
Lovire la faţă Vizieră Rezistentă la şoc transparentă Pînă la uzare
Lovire în regiunea abdominală Şorţ
Burtieră (şocuri puternice)
Rezistent la uzură
Amortizare de şoc şi rezistentă la penetraţie
12
12
Lovire la mîini Mănuşi Rezistente la uzură 1
Lovire la picioare Ghetre Rezistente la uzură 12
Jambiere Rezistente la uzură 12
Încălţăminte Rezistentă la uzură 12
Lovire la corp Costum sau combinezon Rezistent la uzură 12
7 Manipulare de obiecte tăioase, înţepătoare, alunecoase, abrazive Lovire la cap Cască Rezistentă la şoc 24
Tăiere sau înţepare la mîini Mănuşi, palmare sau degetare

Rezistente la uzură, rupere şi penetraţie
16

12
Aderenţă mare
Mînecuţe Rezistente la uzură
Cotiere Rezistente la uzură
Tăiere sau înţepare în regiunea abdominală Şorţ Rezistente la uzură şi penetraţie 12
Burtieră Rezistente la uzură şi penetraţie 12
Tăierea sau înţeparea la picioare Jambiere Rezistente la uzură şi penetraţie 12
Ghetre Rezistente la uzură şi penetraţie 12
Bocanci Cu feţe şi talpă rezistente la uzură şi penetraţie 12
8 Manipularea de obiecte sau substanţe adezive Lipirea obiectelor de tegumente sau de îmbrăcăminte Bonetă sau basma Din fibre naturale 12
Costum Din fibre naturale 12
Sorţ Din fibre naturale 12
Mănuşi
Impermeabile şi rezistente la solvenţi 1
Cizme Impermeabile şi rezistente la solvenţi 12
9 Manipularea sau transport de materiale grele, la limita sarcinilor maxime admisibile Suprasolicitarea coloanei vertebrale Centură abdominală   Pînă la uzare
Lezarea mîinii Palmare sau mănuşi Rezistente la uzură 1
Lezarea labei piciorului Genunchiere Rezistente la uzură 12
Bocanci Cu bombeu metalic rezistent la şoc 12
Cizme Cu bombeu metalic rezistent la şoc 12
Lezarea umărului Umerar Rezistent la uzură 12
Lezarea abdomenului Şorţ Rezistent la uzură 12
10 Lucru cu substanţe explozive - preparare, control şi manipulare Rănire sau arsură prin explozie Bonetă sau basma Din fibre naturale  12
Caschetă Cu rezistenţă la şoc şi transparenţă Pînă la uzare
Ochelari sau vizieră Lentile securizate Pînă la uzare
Costum Din fibre naturale, celulozice, antistatizat, fără manşetă, cute şi buzunare exterioare şi fără accesorii metalice 12
Costum Din piele, fără accesorii metalice 12
Şorţ Din piele, fără accesorii metalice 6
Mănuşi sau palmare Din fibre naturale, celulozice sau piele naturală 1
Mănuşi chirurgicale Din cauciuc 1
Degetare Din cauciuc 1
Cămăşi Din fibre naturale 6
Lengerie de corp Din fibre naturale 6
Şosete sau ciorapi Din fibre naturale 3
Încălţăminte Din piele sau pîslă cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice 12
           
11 Lucru în atmosferă cu pericol de explozie- formare de amestecuri explozive Apariţia de explozii datorită încărcărilor electrostatice Bonetă sau basma Din fibre naturale, celulozice, antistatizate 12
Costum sau halat Din fibre naturale, celulozice, antistatizat 12
Mănuşi Din fibre naturale 1
Cămăşi Din fibre naturale 6
Lenjerie de corp Din fibre naturale 6
Şosete sau ciorapi Din fibre naturale 3
Încălţăminte Cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice 12
12 Lucru cu/sau în prezenţa substanţelor inflamabile Apariţia de incendii şi incendii Bonetă sau basma Din fibre naturale 12
Cască Tip pompier 24
Costum Din fibre naturale, antistatizată şi ignifugată 12
Cămasă Din fibre naturale 6
Lenjerie de corp Din fibre naturale 6
Şosete sau ciorapi Din fibre naturale 3
Încălţăminte Cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice 12
13 Contact cu flacără deschisă şi/sau particule incandescente Arsuri termice Cască Termoizolantă 24
Cască (pentru intervenţii) Tip pompier 24
Ochelari sau vizieră Lentile pentru radiaţii termice Pînă la uzare
Mănuşi Termoizolante şi ignifugate 1
Costum Ignifugat 12
Costum Din azbest, aluminizat termoizolant şi ignifugate 12
Şorţ Rezistent la foc şi particule incandescente 12
Jambiere Rezistent la foc şi particule incandescente (ignifugate, aluminizate) 12
Ghetre Rezistent la foc şi particule incandescente (ignifugate, aluminizate) 12
Încălţăminte Cu talpă şi faţă termoizolantă 12
14 Lucru cu substanţe periculoase şi/sau nocive- toxice- caustice- corosive Intocsicaţii acute sau cronice, arsuri chimice Bonetă sau basma
Din fibre naturale 12
Ochelari sau vizieră Etanşi şi rezistenţi în contact cu agenţi chimici Pînă la uzare
Mască
contra gazelor
Cartuş filtrant specific De serviciu
Costum Rezistent în contact cu agenţi chimici 12
Şorţ Rezistent în contact cu agenţi chimici 12
Costum izolant (pentru intervenţii) Impermeabil şi rezistent la agenţi chimici 12
Cămaşă Din fibre naturale 6
Lenjerie de corp Din fibre naturale 6
Mănuşi Rezistente în contact cu agenţi chimici 3
Şosete sau ciorapi Din fibre naturale 1
Cizme Rezistente în contact cu agenţi caustici şi corosivi 12
Bocanci Rezistenţi la produse toxice 12
15 Contact cu obiecte cu temperaturi ridicate - temperatura obiectelor mai mare de 400C Arsuri termice Cască Termoizolantă 24
Costum Termoizolant, rezistent la temperaturi ridicate 12
Şorţ Rezistent la temperaturi ridicate 12
Mănuşi Termoizolante, rezistente la temperaturi ridicate 1
Jambiere Rezistente la temperaturi ridicate 12
Ghetre Rezistente la temperaturi ridicate 12
Încălţăminte Termoizolante, rezistente la temperaturi ridicate 12
16 Contact cu obiecte cu temperaturi scăzute- temperatura obiectelor sub 00C Degerare Costum Termoizolant, rezistent la temperaturi scăzute 12
Şubă Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute Pînă la uzare
Căciulă cu apărători pentru urechi Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute 12
Capişon Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute 12
Mănuşi Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute 3
Şosete sau ciorapi Din lînă 1
Încălţăminte Termoizolantă, rezistent la temperaturi scăzute 12
17 Temperatura ridicată a aerului - peste 300C Supraîncălzirea organismului Costum Termoizolant (împotriva căldurii) 12
Halat Din pînză, termoizolant (împotriva căldurii) 12
Pantaloni scurţi Termoizolant (împotriva căldurii) 12
Cămaşă Din pînză, din fibre naturale 6
Lenjerie de corp Din fibre naturale 6
Încălţăminte Împotriva căldurii 12
18 Temperatura scăzută a aerului (frig) - sub 00C- circulaţie pe trasee cu diferenţă de temperatură de peste 150C- curenţi de aer cu viteză de peste 4m/sec- subteran (+100C)- lucru în exterior sau spaţii neîncălzite (sub 100C) în perioada octombrie-martie Supraîncălzirea organismului Căciulă cu sau fără apărători pentru urechi sau capişon Termoizolantă 12
Şubă sau cojocel pieptar sau vestă vătuită Termoizolant 12
Costum sau pantaloni vătuiţi Termoizolant 12
Mănuşi Termoizolante 6
Lenjerie de corp   6
Ciorapi - şosete Din lînă 3
Încălţăminte Termoizolantă 12
19 Radiaţii termice- intensitatea mai mare de 1 cal/cm2/min Supraîncălzirea organismului, arsuri Pălărie sau şapcă împotriva radiaţiilor Termoizolantă, rezistentă la temperaturi înalte 12
Ochelari sau vizieră Termoreflectante Pînă la uzare
Costum Termoreflectant 12
Şorţ Termoreflectant 6
Mănuşi Termoreflectante 6
Cămaşă Din pînză din fibre naturale 6
Lenjerie de corp Din fibre naturale 6
Şosete sau ciorapi Din fibre naturale 3
Jambiere Termoizolante 12
Bocanci Cu talpă termoizolantă, rezistentă la temperaturi ridicate 12
20 Radiaţii ultraviolete- intensitate peste limita maximă admisă Arsuri Ochelari Cu lentile cu absorbţie în ultraviolet Pînă la uzare
21 Radiaţii laser- densitatea de energie la nivelul corneei şi epidermei peste limita maximă admisă Arsuri la nivelul ochiului şi pielii Bonetă sau basma Din bumbac, culori închise 12
Ochelari Cu lentile cu filtru absorbant pentru radiaţii laser Pînă la uzare
Mănuşi Din bumbac, culori închise 1
Halat Din bumbac, culori închise 12
22 Zgomot- peste limita maximă admisă, chiar cu intermitenţă Surditate Antifon Tip intern sau extern Pînă la uzare
23 Vibraţii- peste limita maximă admisă penrtu uneltele cu care se lucrează, chiar cu intermitenţă Boală de vibraţii Mănuşi Vibroizolante 1
Burtieră amortizarea Amortizarea vibraţiilor 12
Pieptar amortizor Amortizarea vibraţiilor 12
24 Pulberi netoxice în atmosferă Pneumoconioză, iritarea epidermei sau mucoaselor Bonetă sau basma Eficienţă specifică de reţinerea a pulberilor 12
Mască contra prafului Eficienţă specifică de reţinerea a pulberilor De serviciu
Ochelari Etanşi Pînă la uzare
Costum contra prafului Impermeabil la pulberi 12
Mănuşi Impermeabile 1
Căma?ă Din fibre naturale 6
Lenjerie de corp Din fibre naturale 6
Şosete cu ciorapi Din fibre naturale 3
Încălţăminte   12
25 Microorganisme:- bacterii- virusuri- richeţii- spirochete- ciuperci- protozoare Infectarea organismului Bonetă sau basma
br />

Din fibre naturale
 
Mască Tip medical, din tifon  
Costum sau halat Lavabil şi dezinfectabil  
Mănuşi Impermeabile  
Cămaşă Din pînză din fibre naturale  
Lenjerie de corp Din fibre naturale  
Încălţăminte    
26 Deplasări pe suprafeţe tăioase, înţepătoar, alunecoase, înclinate etc. Tăiere sau înţepare Încălţăminte Cu talpă rezistentă la penetraţie 12
    Alunecare, cădere la acelaşinivel Încălţăminte Cu talpă antiderapantă 12
Colţari (pentru gheaţă, pantă etc) Din metal De serviciu
27 Deplasări pe suprafeţe umede (sol umed, mlăştinos etc.) Îmbolnăvire datorită umidităţii Cizme Impermeabile la apă 12
28 Mediu acvatic- lucru pe apă Îmbolnăvire datorită umedităţii Pelerină, manta, scurtă sau combinezon Impermeabile la apă 12
Costum Impermeabil la apă 12
Cizme Impermeabile la apă 12
29 Atmosferă cu conţinut scăzut de oxigen (sub 17% vol) sau noxe cu concentraţie necunoscută Asfixiere Mască de autosalvare (pentru evacuare)

Cu autonomie limitată a utilizatorului
Pînă la uzură
Dispozitiv respirator izolant neautonom (pentru intervenţii)   Pînă la uzură
Dispozitiv izolant autonom (pentru intervenţii) Cu autonomie totală a utilizatorului pe o durată limitată de timp Pînă la uzură
30 Spaţii înguste- lucru în conducte, cazane, recipiente, puţuri, straturi şi filioane subţiri în mină, canale subterane, branşamente etc. Rănire la cap, mîini, coate, genunchi etc. Cască Rezistentă la şoc 24
Bonetă   12
Costum Rezistente la uzură, sfîşiere 12
Mînecuţe, cotiere Rezistente la uzură, sfîşiere 12
Genunchiere Rezistente la uzură, sfîşiere 12
Fundieră Rezistente la uzură, sfîşiere 12
Jambiere Rezistente la uzură 12
Ghetre Rezistente la uzură 12
Încălţăminte Rezistente la uzură 12
Centrură de siguranţă Rezistentă la tracţiune 12
31 Izolare de sursele de apă Deshidratare Bidon pentru apă   Pînă la uzare
32 Intemperii Îmbolnăvire datorită umidităţii Scurtă cu glugă sau: Impermiabilă la apă
12
- pelerină Impermiabil la apă 12
- manta Impermiabil la apă 12
- combinezon Impermiabil la apă 12
33 Contact cu corpuri ascuţite, tăioase, agăţătoare etc. (exploatări forestiere, exploatarea stufului etc.) Agăţarefîşiere Bonetă sau basma Rezistente la rupere, sfîşiere 12
Ochelari sau vizieră Cu lentile rezistente la şoc Pînă la uzare
Costum sau combinezon Rezistente la rupere, sfîşiere 12
Încălţăminte Rezistentă la penetraţie 12
34 Poziţia de lucru "în genunchi" Lezarea genunchilor Genunchiere Rezistente la uzură De serviciu
35 Lucru la stupi de albine Înţepare de către albine Pălărie apicultor   Pînă la uzare
Mănuşi Pînă la uzare
Costum sau halat 12
36 Contactul epidermei cu agenţi chimici Dermatite, eczeme Unguente de protecţie Specifice agentului chimic Pînă la uzare
37 Cîmp electric cu intensitate mai mare de 15 kV/m Descărcări electrice între corpul uman şi elemente situate la potenţial diferitInfluienţe cromozomiale incomplet elucudate Cască Electroconductivă 24
Costum Electroconductiv 12
Bocanci Cu talpă electroconductivă 12
38 Cîmp electromagnetic de radiofrecvenţă HipertermieModificări celulare şi alte efecte incomplet elucudate Cască Cu plasă din metal 24
Ochelari Lentile cu SnO2 Pînă la uzare
Costum Tivit cu plasă din metal De serviciu
Mănuşi Electroizolante 6
Încălţăminte Electroizolanteă 12
39 Lucru în locuri de muncă cu condiţii de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei şi încălţămintei personale   Bonetă sau basma, şapcă Din fibre naturale
12
Costum sau halat Din fibre naturale 12
Încălţăminte   12


Anexa nr.4
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii

Criterii
de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a
preparatelor vitaminoase

Raţia nr.1
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea
substanţelor radioactive sau surselor de radiaţii ionizate, în cantitate
mai mare de 1 milicurie, utilizate deschis

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 10
Făină de cartofi g 1
Crupe, macaroane g 25
Boabe g 10
Zahăr g 17
Carne g 70
Peşte g 70
Ficat g 30
Ouă buc. 3/4
Chefir ml 200
Lapte dulce ml 70
Brînză de vacă g 40
Smîntînă g 10
Caşcaval g 10
Grăsimi g 20
Ulei vegetal g 7
Cartofi g 160
Varză g 150
Morcov g 90
Pastă de roşii g 7
Fructe proaspete g 130
Răchiţele g 5
Pesmeţi g 5
Sare g 5
Ceai g 0,5
Suplimetar se eliberează

Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotunjit)

Albumine g 59
Grăsimi g 51
Glucide g 159
Calorii kcal. 1380

Raţia nr.2
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor ce se degajă la executarea lucrărilor de producere a azotului, a produselor ce conţin metale alcaline, plumb, crom, cadmiu, nichel, cupru, zinc şi compuşii lor, fluor şi compuşii lui, clor şi compuşii lui anorganici, oxizi de azot

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 15
Crupe, macaroane g 40
Cartofi g 100
Legume (varză) g 150
Mazăre verde g 10
Pastă de roşii g 2
Zahăr g 35
Ulei vegetal g 13
Carne g 150
Peşte g 25
Ficat g 25
Grăsimi g 15
Lapte dulce sau chefir ml. 200
Caşcaval g 25
Ouă buc. 1/4
Sare g 5
Ceai g 0,5
Mirodenii în funcţie de necesitate

Suplimentar se eliberează:

a) la lucrările cu compuşii fluorului:Vitamina AVitamina C (acid ascorbic)
b) la lucrări cu metale alcaline, clor şi compuşii lui anorganici, compuşii cromului, compuşii cianici şi oxizii de azot:Vitamina A, Vitamina C (acid ascorbic)
c) la lucrări cu fosgen:Vitamina C (Acid ascorbic)
mg
mg
mg
mg
mg
21
50
21
00
100
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotunjit)

Albumine g 63
Grăsimi g 50
Glucide g 185
Calorii kcal 1481

Raţia nr. 3
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor ce
se degală la executarea lucrărilor de extragere a materialelor de construcţie
în subteran, lucrărişor cu solvenţi organici hepatoxici

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 4
Crupe, macaroane g 45
Ceapă, morcov g 20
Carne g 130
Conserve din peşte g 50
Unt g 25
Mazăre g 35
Pastă de roşii g 3/td>
Zahăr g 32
Biscuiţi g 50
Ficat g 25
Sare g 5
Ceai g 1,5
Suplimentar se eliberează

Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotungit)

Albumine g 53
Grăsimi g 40
Glucide g 189
Calorii kcal. 1364

Raţia nr. 4
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor
ce se degală la executarea lucrărilor de producţie a petrei de var,
cimentului, carbidului, policlorurii de vinil, poliuretanului expandat, masei
plastice expandate, produselor din grafit şi asbest, produselor ce conţin
arseniu, mercur, telur, fosfor şi compuşii lor, presiunii atmosferice crescute

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 3
Crupe, macaroane g 20
Cartofi g 25
Legume g 100
Pastă de roşii g 3
Zahăr g 40
Ulei vegetal g 15
Carne g 100
Peşte g 35
Ficat g 25
Grăsimi g 17
Lapte dulce sau chefir ml. 200
Smîntînă g 10
Brînză de vacă g 35
Ouă buc. 1
Sare g 5
Ceai g 0,5
Suplimentar se eliberează:

Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
Vitamina B1 mg 4
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotungit)

Albumine g 58
Grăsimi g 53
Glucide g 172
Calorii kcal. 1438

Raţia nr. 5
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor ce se degală la executarea lucrărilor de producţie a rectivelor obţinute în baza sulfurii de carbon

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 15
Crupe, macaroane g 15
Cartofi g 150
Legume g 125
Pastă de roşii g 3
Zahăr g 45
Ulei vegetal g 10
Carne g 100
Peşte g 50
Grăsimi g 15
Lapte dulce sau chefir ml. 200
Smîntînă g 50
Brînză de vacă g 150
Ouă buc. 1/4
Sare g 5
Ceai g 0,5
Suplimentar se eliberează:

a) Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
b) la lucrări cu compuşii arseniului, fosforului, mercurului şi cu telur:Vitamina B1 mg 4
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotungit)

Albumine g 65
Grăsimi g 42
Glucide g 181
Calorii kcal. 1428

Raţia nr. 6
de lapte dulce pentru salariaţii ce lucrează cu următoarele substanţe chimice:

 1. Hidrocarburi alifatice şi aliciclice (saturate şi nesaturate):
  1. hidrocarburi din seria metanului: butan, izobutan, pentan, izopentan, hexan, octan, izooctan, nonan;
  2. hidrocarburi din seria etilenei: butilenă, amilenă, izobutilenă;
  3. hidrocarburi nesaturate ciclice: ciclopentadien, diciclopentadien, ciclopentadieniltricarbonil de mangan;
  4. hidrocarburi aromatice mono - şi polinucleare: benzen, xilen, toluen, etilbenzen, cumen (diizopropilbenzen), xileni, stireni, difenil, naftălin ş.a.
 2. Derivaţii halogenici ai hidrocarburilor din seria alifatică:
  1. erivaţii fluorului: fluoretilena, difluoretilena, trifluoretilena, tetrafluoretilena, trifluorpropilen, difluoretan, decafluorbutan;
  2. derivaţii clorului: clorură de metil, clorură de metilen, cloroform, tetraclorură de carbon, clorură de etil, dicloretan, tricloretan, triclorpropan, tetraclorpentan, clorură de vinil, dicloretilenă, tricloretilenă, hexaclorciclopentadien, allodan, cloropren, clorură de alil, clorură de butilenă, hexaclorbutadienă ş.a.;
  3. derivaţii bromului: bromură de metilen, bromură de metil, bromură de etil, dibrometan, tetrabrometan, dibrompropan, bromoform ş.a.;
  4. derivaţii iodului: iodură de metil, iodoform, iodură de etil ş.a.;
  5. derivaţii halogenici micşti: diclordifluormetan, fluordiclormetan ş.a.
 3. Derivaţi halogenici ai hidrocarburilor din seria aromatică:clorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, tetraclorbenzen, hexaclorbenzen, clorură de benzil, benzoclorură, clorură de stiren, brombenzen, bromură de benzil ş.a.
 4. Clorderivaţii hidrocarburilor monociclice polinucleare: difenil clorurat, oxiclorură de difenil, clorindan, clornaftaline, heptaclor, hexaclorciclohexan, policlorcamfen, clorten, simazin, artazin.
 5. Alcoolii:
  1. alcoolii şi glicolii din seria alifatică saturaţi şi nesaturaţi: alcool metilic, alcool alilic, alcool crotonilic şi restul;
  2. derivaţii halogenici ai alcoolurilor din seria alifatică: alcool octafluoramilic, tetrafluorpropilic şi restul;
  3. alcooli din seria aliciclică şi aromatică: alcool benzilic, ciclohexanol şi restul.
 6. Fenoluri:fenol, clorfenol, pentaclorfenol, crezol, hidrochinonă, pentaclor fenolat de sodiu şi restul.
 7. Eteri din seria aliciclică şi aromatică şi derivaţii halogenici: eter dimetilic, dietilic, diizopropilic, dibutilic, vinilbutilic, divinilic, monoclordimetilic, diclordietilic, tetraclordietilic, eteri ai etilenglicolului, a propilenglicolului, a glicerinei, eteri poliglicolici.
 8. Eteri ai fenolului: gaiacol, eter monobenzilic de hidrochinonă, dinil şi alţii din această serie.
 9. Oxizi şi peroxizi organici: oxid de etilenă, de propilenă, epiclorhidrină, hidroperoxid de izopropilbenzenă, peroxid de benzen, peroxid de metiletilcetonă, ciclohexanon şi alţi reprezentanţi ai compuşilor grupei date.
 10. Tioalcooli, tiofenoli şi tioeteri: metil, -etil- mercaptani, triclortiofenol, pentaclortiofenol, sărurile acidului triclorfenoacetic.
 11. Aldehide şi cetone substituite şi nesubstituite: acetaldehida, aldehida formică, benzlaldehidă acetonă, bromacetonă, cloracetonă, pentacloracetonă, hexacloracetonă, clorcetofenonă, acroleină şi altele din acest şir.
 12. Acizii organici, anhidrizii lor, amizii şi anhidrizii halogenici: acidul formic, acetic, propionic; anhidrida formică, acetică, propionică, maleică, ftalică; acizi naftenici, acid clorfenoxiacetic, acizii tio- şi ditiocarbamici; compuşii acidului carbamic şi deasemenea compuşii diazoici, diazocetoni, diazoeteri.
 13. Esterii: esterii acidului azotic, azotos, sulfuric, clorsulfonic, formic, acetic, propionic, acrilic, metacrilic şi derivatele lor halogenice.
 14. Esterii şi amizii acizilor fosforului: tricrezilfosfat, tiofos, metafos, metiletiltiofos, mercaptofos, metilmercaptofos, carbofos, fosfamid, clorofos, octametil, dietilclormonofosfat, metildiclortofosfat, dimetilclortiofosfat şi restul substanţelor toxice fosfororganice.
 15. Nitro şi aminocompuşii seriei alifatice polimetilenice şi derivaţii lor: nitroolefine, nitrometan, nitroetan, nitropropan, nitrociclohexan; metilamin, dimetilamin, trimetilamin, etilamin, polietilenpoliamin, hexametilendiamin, etanolamin, ciclohexilamin, dicilihexilamin şi restul din seria aceasta.
 16. Nitro- şi aminocompuşii seriei aromatice, derivaţii lor: nitrobenzen, nitrotoluen, nitroxilenă, dinoc, dinoseb, nitronaftalin, nitroclorbenzen, nitrofenol, nitro- şi aminoanisoli, anilină, acetonanilină, cloranilină, fenilendiamidă, benzidin, parafenetidin.
 17. Chinone: benzochinonă, naftachinonă, antrachinonă, parabenzochinonă, diclornaftachinonă, benzantrenă.
 18. Coloranţi organici: antrachinoni, nitro- şi nitrozocoloranţi, azocoloranţi, azină, 2-metilfuran (silvan).
 19. Compuşi heterocicliei: furan, tetrahidrofuran, furfurol, tiofen, indol, piridină, pipiridină, pirazolan, purină, picolină, acid nicotinic, baze purinice şi piridinice, dioxan, hexogen, barbituraţi, morfolină, semiprodusele lor şi alţi compuşi pentru producerea acestor prepapate.
 20. Alcaloizi: atropin, cocain, opium, morfină, codeină, stricnină, pilocarpină, scopolamină, anatazină, nicotină, papaverin, salol.
 21. Boranii - compuşii borului cu hidrogenul.
 22. Halogenii şi derivaţii halogenici: fluor, clor, brom, iod, acid clorhidric, bromhidric, fluorhidric, hexafluorsilicic, oxiflor, oxid şi bioxid de clor, trifluorură de clor, clorură de iod.
 23. Compuşii sulfului: sulfură de hidrogen, de carbon, acid clorsulfonic, anhidridă sulfurică, sulfuroasă, cloranhidrida sulfurică.
 24. Seleniul şi compuşii lui: hidrogenul seleniat, anhidrida selenioasă, acid selenic, selenios, sărurile lui; oxiclorura de seleniu, compuşii organici ai selenului.
 25. Telurul şi compuşii lui.
 26. Compuşii azotului: hidrozina şi derivaţii ei, oxizii azotului, acid azotic, azida de sodiu, clorură de azot, clorură de nitrozie, hidroxilamin.
 27. Fosforul şi compuşii lui: fosforul alb, roşu, anhidrida fosforică, acidul fosforic şi sărurile lui.
 28. Arseniul şi compuşii lui: anhidrida arsenică, arsenioasă, arsenit de calciu, arsenat de sodiu, de calciu, osarsol.
 29. Stibiul şi compuşii lui: anhidrida stibică şi stibioasă, stibina, clorurile stibiului.
 30. Combinaţii cianice: cianura de hidrogen, de sodiu, potasiu, dician, clorcianură, bromcianură, cianamid de calciu, cianură de benzil.
 31. Nitrilii: acetonitril, acrilonitril, benzonitril acetoncianhidrină, etilencianhidrină.
 32. Izocianaţii: izocianat de fenil, hexametilendiizocianat, toluilendiizocianat ş.a.
 33. Compuşii siliciului în formă de aerosol, ce conţine mai mult de 10% bioxid de siliciu cristalin liber.
 34. Mercurul: metalic, cianură de mercur, nitrat de mercur, fulminat de mercur, dimetilmercur, etilmercurclorid, etilmercurfosfat, dietilmercur, clorfenolmercur, mercuracetat, mercuran şi restul compuşilor cu mercur.
 35. Manganul şi compuşii lui: oxizii manganului, clorura de mangan, sulfatul de mangan, aerosolii celorlalţi compuşi ai manganului.
 36. Beriliul şi compuşii lui: oxid de beriliu, sulfat de beriliu, clorură de beriliu, oxifluorură de beriliu şi aerosolii lui.
 37. Taliul şi compuşii lui: clorură, nitrat, sulfat, carbonat, acetat de taliu ş.a.
 38. Titanul şi compuşii lui.
 39. Vanadiul şi compuşii lui: trioxid, pentaoxid de vanadiu, vanadat de amoniu, sodiu, calciu, clorură de vanadiu.
 40. Cromul şi compuşii lui: trioxid de crom, oxid de crom, aleun de crom, bicromat de amoniu, sodiu, potasiu.
 41. Molibdenul şi compuşii lui: trioxid de molibden, molibdat de amoniu.
 42. Nichelul şi compuşii lui: oxid nichelos, nichelic, hidroxid de nichel.
 43. Metanolul.
 44. Plumbul şi compuşii lui.*
 45. Carbonilii metalelor: cobaltului, manganului, nichelului.
 46. Metalele alcaline: litiu, cesiu, rubidiu: alcalino-pămîntoase şi compuşii lor.
 47. Lantanidele şi compuşii lor.
 48. Cadmiul: oxizii şi alţi compuşi ai lui.
 49. Negru de fum (funinginea).
 50. Compuşii organici ai staniului, borului, siliciului.
 51. Antibioticii: biomicin, tetraciclin, sintomicin etc.**
 52. Componenţi de provenienţă microbiologică: toxine bacteriene, ficotoxine, micotoxine.
 53. Substanţe toxice: pesticide, herbicide, fungicide.

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Lapte dulce ml 500

*Salariaţilor ce contactează cu compuşii anorganici ai plumbului, trebuie să li se distribuie suplimentar la lapte dulce 2 g de pectină sub formă de produse alimentare vegetale conservate, îmbogăţite cu pectină, sucuri de fructe, băuturi (concentraţia reală de pectină se indică de către firma producătoare). Se admite substituirea acestor produse cu sucuri naturale de fructe cu pulpă în cantitate de 250-300 ml. În caz de contact permanent cu compuşii anorganici ai plumbului se recomandă, în loc de lapte dulce, să se consume produse lactate acide.

**La producerea şi prelucrarea antibioticelor în loc de lapte dulce trebuie să se distribuie lapte acru.

Note:

 1. La produsele alimentare echivalente laptelui dulce se referă: chefirul, laptele acru etc.
 2. Laptele dulce sau alte produse alimentare echivalente se distribuie de asemenea, salariaţilor ce efectuează lucrări cu substanţe radioactive în mod deschis.
 3. Distribuirea produselor alimentare îmbogăţite cu pectină, a sucurilor de fructe, băuturilor, precum şi a sucurilor naturale de fructe cu pulpă se va efectua la începutul lucrului, iar a produselor lactate acide - în decursul zilei de lucru.

Raţia nr. 7
de preparate vitaminoase pentru salariaţii ce lucrează în condiţii cu temperatura aerului ridicată (peste 300C) şi radiaţii termice intensive (mai mare de 1 cal/cm2/min)

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Vitamina A mg 2
Vitamina B1 mg 3
Vitamina B2 mg 3
Vitamina C mg 150

Raţia nr. 8
de preparate vitaminoase pentru salariaţii ce lucrează la recoltarea tutunului, fabricarea produselor din tutun, mahorcă şi nicotină

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Vitamina PP mg 20
Vitamina B1 mg 2
Vitamina C mg 150