Activitatile de protectie a muncii obligatorii la intreprindere

Conform punctului 4 din Hotararea Guvernului 95 din 05.02.2009, REGULAMENTUL privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, activităţile de protecţie şi prevenire desfăşurate în cadrul unităţii sunt:

 1. evaluarea riscurilor profesionale;
 2. elaborarea şi revizuirea periodică a planului de protecţie şi prevenire, precum şi asigurarea îndeplinirii acestuia;
 3. stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor;
 4. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de protecţie şi prevenire, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. asigurarea unităţii cu materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cărţi, broşuri, ghiduri, afişe, filme etc.;
 6. amenajarea şi dotarea cabinetului şi/sau locurilor speciale de securitate şi sănătate în muncă;
 7. elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
 8. asigurarea fiecărui lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv cu instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă;
 9. asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 10. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor şi instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
 11. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;
 12. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 13. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a tipului de semnalizare;
 14. monitorizarea funcţionării instalaţiilor de ventilare, dispozitivelor de protecţie, aparaturii de măsură şi control;
 15. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare în caz de avarie;
 16. stabilirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 17. asigurarea întreţinerii, utilizării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie;
 18. asigurarea comunicării, cercetării şi raportării corecte şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă;
 19. asigurarea locurilor de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă;
 20. asigurarea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control în unitate şi al cercetării accidentelor de muncă;
 21. colaborarea cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii acestora, cu serviciile externe de protecţie şi prevenire în vederea coordonării măsurilor de protecţie şi prevenire;
 22. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
 23. aplicarea de stimulente şi sancţiuni disciplinare lucrătorilor, conform criteriului îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 24. întocmirea documentaţiei şi rapoartelor prevăzute de reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Angajatorul este obligat să numească prin ordin o persoană responsabilă sau să apeleze la servicii externe care vor efectua activitățile sus enumerate.